PROVOZNÍ ŘÁDY

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD FITNESS FONTÁNA

A. Úvodní ustanovení

 1. Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného užívání Fitness Fontána musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován.
 2. Provozovatelem zařízení je: Mgr. Stanislav Leníček.
 3. Veškeré vybavení zařízení splňuje nařízení vlády (evropské směrnice), harmonizované normy, národní normy a technické specifikace. Prohlášení o shodě je k dispozici na požádání.

B. Vstup do Fitness Fontána

 1. Návštěvník prohlašuje, že je mu znám jeho osobní a zdravotní stav, který mu ani částečně nebrání ve využití služeb klubu.
 2. Návštěvník je povinen řídit se provozním řádem a pokyny obsluhy.
 3. Zakoupením vstupu či permanentky návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
 4. Obsluha objektu je oprávněna odmítnout vstup dalších hostů v případě naplnění kapacity zařízení.
 5. Návštěvník je povinen dodržovat zákaz kouření a rozdělávání ohně v celém objektu a rovněž respektovat zákaz pohybu domácích zvířat.
 6. U obsluhy si návštěvník vyzvedne klíč od skříňky. Ihned se dohodne s obsluhou na způsobu platby (hotově, permanentka) a u obsluhy mu bude založen konzumní účet. Po ukončení cvičení vrátí klient klíč na recepci.
 7. Před vstupem do fitness zóny, je klient povinen se převléci či alespoň přezout v šatně. Boty poté odloží ve skříňce v šatně. Ve fitness zóně, aerobních sálech či chodbách se pohybují pouze v čisté sportovní obuvi, případně přezůvkách. Obuv musí mít podrážku „non marking“, která nezanechává šmouhy na podlaze.
 8. Za volně odložené osobní věci provozovatel nezodpovídá. K uložení věcí je určena uzamykatelná skříňka v šatně.
 9. Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) je povinen návštěvník uschovat u obsluhy. V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
 10. Návštěvník může využít občerstvení baru, přičemž sklenice patří pouze na bar nebo na místo k tomu určené – stoly předsálí fitness zóny. Návštěvník je povinen prázdné sklenice odevzdat na baru.
 11. Do klubu je zakázáno nosit vlastní potraviny a nápoje a plnit láhve či sklenice v šatnách, sprchách či na WC. Nápoje a potraviny zakoupené v klubu nesmí návštěvníci konzumovat ve cvičebních prostorech. Výjimkou je prostor u baru.
 12. Při cvičení používají návštěvníci ručník, stroje či lavičky po sobě vždy otírají.
 13. Použité činky a kotouče návštěvníci vrací na své místo.
 14. Jakoukoliv závadu na zařízení hlásí návštěvníci na recepci.
 15. Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu ve všech prostorách klubu. Před vstupem do wellness zóny je třeba se umýt mýdlem a osprchovat, aby se odplavily běžné kožní bakterie, krémy a deodoranty. Ideální je použít klasické mýdlo, vyvarujte se mýdel s přísadami pro zvláčnění kůže.
 16. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na mokrých podlahách a vyvarovat se tak uklouznutí, popřípadě úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto provozního řádu.
 17. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení Fitness Fontána, šetřit vodou a ihned po použití sprch a ostatních zdrojů vody kohoutky uzavřít. Je také povinen hradit škody nebo ztráty, které jeho vinou byly způsobeny na zařízení a majetku Fitness Fontána a ostatních návštěvníků.
 18. Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost i o bezpečnost ostatních.
 19. Osoby s nemocemi srdce, diabetici, osoby s vysokým nebo nízkým krevním tlakem nebo s jinou vážnou chorobou a těhotné ženy by neměly vstupovat do klubu bez předchozí konzultace s lékařem.
 20. Příliš dlouhý pobyt v sauně nebo příliš vysoká teplota vody ve sprchách mohou způsobit přehřátí organismu – hypertermii. Ta se projevuje např. pocením, bolestmi hlavy, závratěmi, pocity sucha v ústech a krku, zvýšeným pulsem, nepravidelným dýcháním. V takovém případě doporučujeme položit postiženého na záda, ochlazovat jej studenými obklady a přivolat odpovědného pracovníka.
 21. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu ukončit cvičení s dostatečným předstihem před uzavřením provozovny. Návštěvník je povinen opustit veškeré prostory fitness včetně šaten a uzavřít účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby.
 22. Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců mohou návštěvníci směřovat v pracovní době na vedoucího provozu.
 23. Při odchodu z klubu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci v řádném stavu. Obsluha Fitness je oprávněna vykázat ty návštěvníky, kteří se chovají nevhodně, hlučně, jejich oděv či čistota neodpovídají dobrým mravům. Takto vykázaným návštěvníkům nebude uhrazené vstupné vráceno.

C. Ve Fitness Fontána je zakázáno

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid ostatních.
 2. Svévolně přemísťovat nábytek a manipulovat se zařízením.
 3. Vyžadovat si od zaměstnanců klubu služby, odporující tomuto provoznímu řádu.
 4. Vstupovat bez přezutí do fitness či wellness zóny a cvičit bez obuvi.
 5. Znečišťovat prostory např. pliváním, odhazováním papírů a odpadků, užíváním nevhodných kosmetických prostředků.
 6. Kouřit ve všech prostorách zařízení a jeho okolí.
 7. Vcházet do místností nebo oddělení určených pro osoby druhého pohlaví.
 8. Žvýkat a odhazovat žvýkačky ve všech prostorách klubu.
 9. Je přísně zakázáno nosit a používat v prostorách wellness zóny skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků. Výjimkou je bar.
 10. Platí zákaz používání elektrických spotřebičů ve wellness zóně.
 11. Nikdy neprovádějte zásahy do zařízení wellness zóny.

D. Závěrečné ustanovení

 1. Úrazy, poranění a nevolnost hlásí návštěvnici na recepci. Pro poskytování první pomoci je určen vyškolený zaměstnanec, který v případě potřeby poskytne první pomoc a povolá lékaře.
 2. Poškozování nebo rozkrádání majetku je trestné podle příslušných předpisů o ochraně soukromého majetku. I jiné porušování ustanovení tohoto řádu může být stíháno podle příslušných trestních předpisů.
 3. Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky.

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY FONTÁNA

A. Identifikační údaje

Název provozovny: Fitness Fontána
Adresa provozovny: Jaselská 1758, Přelouč, 535 01
Identifikace provozovatele: Mgr. Stanislav Leníček, T. G. Masaryka 805, Litomyšl 570 01
IČ:66836531
DIČ:CZ7402073514
Pracovníci odpovědní za provoz: Mgr. Stanislav Leníček
Provozní doba: 8:00 – 22:00
Telefonické kontakty: recepce: 777 300 100, odpovědný vedoucí: 721 512 386
Dispoziční řešení objektu je řešeno jako jedna funkční jednotka fitness – posilovna, cvičební sály, solárium, sauna a vyhřívaná lavice, ochlazovací káď pro jednu osobu, šatny, sociální zařízení, příruční sklady.Provoz zajištují 4 zaměstnanci, kdy na směně budou maximálně dva. Zaměstnanci jsou proškoleni a ovládají základy první pomoci a znají ustanovení tohoto řádu a dohlížejí na jeho dodržování.Zdroj vody: objekt je napojen na veřejný vodovodní řad města Přelouče včetně sprch, odpadní voda je svedena do městské kanalizace. Voda je ohřívána plynovým kotlem. Objekt je vytápěn ústředním topením a doplňkově teplovzdušným agregátem. Prostory jsou osvětleny sdruženě, uměle – zářivkou, žárovkou, led osvětlením.Součástí vybavení provozovny je lékárnička, která je kontrolována a průběžně doplňována.

B. Popis zařízení

Prostory jsou určeny pro maximálně 40 osob (20 mužů a 20 žen) a tomu odpovídá počet sprch a toalet včetně toalety a sprchy pro vozíčkáře.

Finská sauna o rozměrech: 2500 x 2500 x 2200 mm má maximální kapacitu prohřívány 6 osob, je osazena čtyřmi lavicemi s vyjímatelnými rošty z vrby Abachi a podlahový roštem, saunovým topidlem Vulcan a jeho krytem, světlem, nouzovým osvětlením a teploměrem. Sauna je bezprahová a vyspádovaná k odtokové gule umístěné mimo saunu.

V prostorech sauny je výměna vzduchu zajištěna VZT zařízením, povrchy podlah v objektu jsou omyvatelné – dlažba, v mokrých prostorech s neklouzavou úpravou.

K ochlazování klientů slouží sprcha s velkou „hlavou“, přímo prosti sauně. Vedle sauny je ochlazovací káď, která slouží pro soukromé účely a nebude klienty využívána. Pro očistu sprchy a okolí sauny budou používány pouze dezinfekční prostředky schválené pro daný účel.

Odpočívárna, umístěná za šatnou pro ženy, je vybavena lehátky. Dále slouží k odpočinku také vyhřívaná rohová lavice, umístěná v blízkosti sprchy.

C. Způsob manipulace s prádlem

Návštěvník dostane na recepci ručník a prostěradlo pro vstup do sauny.
Čisté prádlo – je uloženo v uzavíratelných skříňkách v recepci.
Použité prádlo se ukládá do plastových omyvatelných košů v šatnách, které odnáší obsluha do místnosti určené k praní a sušení.
Zaměstnanci jsou povinni používat pracovní oděv, který je uložen odděleně od civilního, udržován v čistotě a vyměňován dle potřeby a to i v průběhu směny. Odpovědná osoba: Mgr. Stanislav Leníček

D. Způsob očisty prostředí (§ 39)

Potřeby úklidu a čištění se ukládají v úklidové místnosti.
Podlaha a pryčny prohřívány se pravidelně, nejméně dvakrát denně ( i během provozu) stírají čistou vodou. Prohřívána se čistí, dezinfikuje a větrá po skončení provozu a do druhého dne musí zůstat dveře otevřeny.
Nejméně jednou denně a to zejména po skončení provozu se umyjí všechny prostory vodou s čistícím prostředkem a dezinfikují se.
Dveře, omyvatelné části stěn, šatnové skříňky a ostatní nábytek, radiátory topení apod. se dezinfikují nejméně jednou týdně.
Záchodová sedadla, držadla, kliky dveří a okolí klik se musí jednou denně umýt desinfekčním roztokem. Průběžně se doplňuje toaletní papír. Kartáče a štětky použité k očištění WC se nesmí použít k jinému účelu. Po použití je uklízečka řádně očistí a uloží do desinfekčního roztoku.

Dezinfekční prostředky-Chloramin T, Desam, Incidur se používají v koncentraci 1% a Savo Prim v koncentraci 3%. Jejich expozice je 30 min. do zaschnutí. Při použití čistících a desinfekčních prostředků se obsluha řídí návody k použití, respektuje zásady ochrany zdraví při práci, včetně použití osobních ochranných pomůcek. Desinfekční prostředky mají účinkovat proti plísním, bakteriím a virům a střídají se ohledem na různé aktivní látky k předcházení vzniku odolných mikroorganismů po měsíci. Používají se pouze desinfekční prostředky schválené hlavním hygienikem ČR. Potřeby úklidu a čištění se ukládají v úklidové místnosti.

Odpadkové koše jsou opatřeny jednorázovými pytli a vynášejí se denně do kontejneru.

Odpovědná osoba: Mgr. Stanislav Leníček

E. Zásady hygienického chování návštěvníků a jejich kontrola

   1. Před vstupem do prostoru saun je návštěvník povinen se osprchovat bez plavek.
   2. Je zakázáno vstupovat do sauny či ochlazovací kádě v plavkách.
   3. Návštěva sauny je určená především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které doposud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.
   4. Použití lázně v sauně je zakázáno osobám, které trpí zjevnými příznaky akutního onemocnění (horečkou, kašlem, zarudlými spojivkami, malátností, přenosnými záněty horních cest dýchacích, dále osobám s chorobami působícími odpor (kožní vyrážky, otevřené hnisající nebo krvácející rány, aj.)
   5. Vstup není rovněž povolen osobám, jež jsou bacilonosiči střevních chorob, jakož i členům rodin, jejichž příslušník trpí některou z infekčních chorob (karanténa).
   6. Návštěvník je povinen řídit se provozním řádem a pokyny obsluhy.
   7. Zakoupením vstupu či permanentky návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
   8. Obsluha objektu je oprávněna odmítnout vstup dalších hostů v případě naplnění kapacity zařízení.
   9. Návštěvník je povinen dodržovat zákaz kouření a rozdělávání ohně v celém objektu a rovněž respektovat zákaz pohybu domácích zvířat.
   10. Před vstupem do šaten je každý návštěvník povinen se přezout.
   11. Za volně odložené osobní věci provozovatel nezodpovídá. K uložení věcí je určena uzamykatelná skříňka v šatně.
   12. U obsluhy si návštěvník vyzvedne klíč od skříňky. Ihned se dohodne s obsluhou na způsobu platby (hotově, permanentka) a u obsluhy mu bude založen konzumní účet. Po ukončení cvičení mu bude permanentka obsluhou opět vydána.
   13. Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) je povinen návštěvník uschovat v trezoru k tomu určenému. V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
   14. Návštěvník může využít občerstvení baru, přičemž sklenice patří pouze na bar nebo na místo k tomu určené – stoly předsálí posilovny. Návštěvník je povinen prázdné sklenice odevzdat na baru. Do prostor sauny je zakázáno vnášet vlastní potraviny či nápoje.
   15. Do objektu sauny je zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým. Při jakémkoliv poranění, nevolnosti, vzniklým v průběhu lázně, požádá postižený ostatní společníky o pomoc při ošetření a tito přivolají obsluhu zařízení.
   16. Návštěvník pohybující se v prostoru saun je povinen být přiměřeně zahalen ručníkem či prostěradlem.
   17. Po ukončení návštěvy sauny předá návštěvník klíč od skříňky obsluze, zkontroluje, zda v prostoru objektu nic nezapomněl (za věci zapomenuté nenese provozovatel žádnou odpovědnost) a zaplatí konzumaci u obsluhy.
   18. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu ukončit cvičení s dostatečným předstihem před uzavřením provozovny. Návštěvník je povinen opustit veškeré prostory fitness včetně šaten a uzavřít účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby.
   19. Obsluha Fitness je oprávněna vykázat ty návštěvníky, kteří se chovají nevhodně, hlučně, jejich oděv či čistota neodpovídají dobrým mravům. Takto vykázaným návštěvníkům nebude uhrazené vstupné vráceno.

Provozní řád platný: 10. 11. 2016

Datum: 7. 11. 2016
Mgr. Stanislav Leníček

PROVOZNÍ ŘÁD SOLÁRIA FONTÁNA

A. Identifikační údaje

Název provozovny: Fitness Fontána
Adresa provozovny: Jaselská 1758, Přelouč, 535 01
Identifikace provozovatele: Mgr. Stanislav Leníček, T. G. Masaryka 805, Litomyšl 570 01

IČ: 66836531
DIČ: CZ7402073514
Vzdělání: Rekvalifikační kurz
Předmět podnikání: Provozování solárií, živnostenský list vydán 5. 3. 2008
Poskytované služby: Použití speciálních přístrojů v péči o tělo – solárium
Pracovníci odpovědní za provoz: Mgr. Stanislav Leníček
Provozní doba: 8:00 – 22:00
Telefonické kontakty: recepce: 777 300 100, odpovědný vedoucí: 721 512 386
Dispoziční řešení objektu je řešeno jako jedna funkční jednotka fitness – posilovna, cvičební sály, solárium, sauna a vyhřívaná lavice, ochlazovací káď pro jednu osobu, šatny, sociální zařízení, příruční sklady.
Provoz zajištují 4 zaměstnanci, kdy na směně budou maximálně dva. Zaměstnanci jsou proškoleni a ovládají základy první pomoci a znají ustanovení tohoto řádu a dohlížejí na jeho dodržování.

Zdroj vody: objekt je napojen na veřejný vodovodní řad města Přelouče včetně sprch, odpadní voda je svedena do městské kanalizace. Voda je ohřívána plynovým kotlem. Objekt je vytápěn ústředním topením a doplňkově teplovzdušným agregátem. Prostory jsou osvětleny sdruženě, uměle – zářivkou, žárovkou, led osvětlením.
Součástí vybavení provozovny je lékárnička, která je kontrolována a průběžně doplňována.

 

B. Použití přístrojů a dalších zařízení

Solárium Luxura GT, typ 42 SLI High Intensive
Pracovníci obsluhy jsou zaškoleni a mají pokyny k provozu, údržbě i kontrole solária.
Pomůcky: ochranné brýle, vatové houbičky na smývání make-upu, papírové ubrousky pro utření solária, rozprašovač.
Používané kosmetické prostředky: Soleo, Super Tan.

 

C. Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění

Jsou zakázány výkony na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce – dle § 22 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Postup čištění a dezinfekce pomůcek:
Pracovní pomůcky (ochranné brýle) se po použití po každém zákazníkovi vždy řádně mechanicky očistí, omyjí horkou vodou s přídavkem saponátu, dezinfikují a opláchnou pitnou vodou.

Plocha solária, kde dochází ke kontaktu s pokožkou klienta, je po každém klientovi očištěna a vydezinfikována.

Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají.

V případě kontaminace ploch a předmětů biologickým materiálem, se provede jejich okamžité překrytí mulem nebo vatou namočenou v účinném dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem. Po expozici se místo očistí a provede se úklid s použitím dezinfekčního prostředku.

Dezinfekční prostředky:
Pro zabránění vzniku rezistence mikrobů vůči dezinfekčnímu prostředku je prováděna pravidelná obměna (dop. 1 x měsíčně) dezinfekčních prostředků s různými aktivními látkami.
Při práci s dezinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné pomůcky, např. ochranné rukavice. Dezinfekční přípravky se používají dle návodu výrobce. Je dodržována koncentrace a doba působení přípravku.
U desinfekčních prostředků, přípravků v lékárničce a všech ostatních používaných kosmetických prostředků musí být dodržována doba použitelnosti uvedená na etiketě.

 

D. Zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele

Pracovník – obsluha musí pečovat o tělesnou čistotu, vždy před zahájením a po ukončení práce u každého zákazníka si musí omýt ruce v tekoucí teplé vodě s použitím mycího, příp. dezinfekčního prostředku a osušit papírovými ručníky (osoušečem), rovněž při přechodu z práce nečisté na čistou.

Obsluha vykonává činnost v čistém pracovním oděvu a obuvi a neopouští provozovnu v pracovním oděvu a obuvi v průběhu pracovní doby.

Osobní věci, občanský oděv a obuv jsou ukládány v šatně, odděleně od pracovního oděvu a obuvi.

Při náhodné kontaminaci pokožky pracovníka nebo zákazníka biologickým materiálem se kontaminované místo dezinfikuje přípravkem s virucidním účinkem.

Dále je zakázán vstup zvířat s výjimkou vodícího psa pro nevidomé osoby nebo psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby se zdravotním postižením.

V provozovně nejsou skladovány věci a předměty nesouvisející s výkonem práce a je zde zakázáno kouřit.

 

E. Způsob zacházení s prádlem

Látkové prádlo není používáno, pouze jednorázový materiál – papírové ubrousky.

 

F. Očista prostředí provozovny

Úklid:
Po ukončení obsluhy každého zákazníka je lehací nebo dotyková plocha solária řádně očištěna a dezinfikována.

Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečistění, jinak nejméně jedenkrát denně na vlhko. Hygienické zařízení se uklízí s použitím dezinfekčních prostředků.Dezinfekční prostředky-Chloramin T, Desam, Incidur se používají v koncentraci 1% a Savo Prim v koncentraci 3%. Jejich expozice je 30 min. do zaschnutí. Při použití čistících a desinfekčních prostředků se obsluha řídí návody k použití, respektuje zásady ochrany zdraví při práci, včetně použití osobních ochranných pomůcek. Desinfekční prostředky mají účinkovat proti plísním, bakteriím a virům a střídají se ohledem na různé aktivní látky k předcházení vzniku odolných mikroorganismů po měsíci. Používají se pouze desinfekční prostředky schválené hlavním hygienikem ČR. Potřeby úklidu a čištění se ukládají v úklidové místnosti.

V případě kontaminace ploch biologickým materiálem se okamžitě místo překryje mulem nebo papírovou vatou namočenou v účinném dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem. Po expozici se místo očistí a provede úklid s použitím dezinfekčního prostředku. Úklid všech prostorů s použitím desinfekčního přípravku je prováděn nejméně jednou týdně.
Pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu jsou označeny a uloženy odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení.

Odpad:
Komunální odpad je ukládán do odpadkové nádoby s víkem (odpadkový koš). Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně 1x denně s následnou očistou a dezinfekcí. Komunální odpad je ukládán do popelnice a odvážen dle svozového plánu.